• لک گیر

لک گیر

"لک گیر Confidence" 4VOO موارد زیر را پوشانده و مخفی میکند:

• لکه های ناخواسته

• گودی های سیاه زیر چشم

• رنگ رفتگی

• خالکوبی

• دیگر علائم در هر جای بدن

گزینه های در دسترس


"لک گیر Confidence" 4VOO موارد زیر را پوشانده و مخفی میکند:

• لکه های ناخواسته

• گودی های سیاه زیر چشم

• رنگ رفتگی

• خالکوبی

• دیگر علائم در هر جای بدن